Tag: เรื่องเล่า

สารานุกรมผียุโรป แวมไพร์

สารานุกรมผียุโรป แวมไพร์สารานุกรมผียุโรป แวมไพร์

ในฝั่งยุโรปนั้นก็มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องผี ไม่แตกต่างจากของไทยเรา แต่ผี และเรื่องเล่าของทางฝั่งยุโรปนั้นก็จะมีเอกลักษณ์ และลักษณะแตกต่างจากของไทยมาก